lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Aptaujas rezultāti

Projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros septembrī tika veikta uzņēmumu aptauja, lai noskaidrotu kā uzņēmumi plāno veikt utilizāciju, vai ir interesējušies par utilizācijas iespējām un ar to saistītajām izmaksām, vai ir izstrādājuši iekārtu nomaiņas un utilizācijas plānu, un vai būtu ieinteresēti piedalīties projektā. Uz aptaujas veikšanas brīdi Latvijā bija identificēti 79 uzņēmumi, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas. Tā kā 12 no tiem piedalās projektā, aptaujas anketa tika nosūtīta pārējiem 67 uzņēmumiem. Tika saņemtas 23 anketas.

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu vēl nav sākuši plānot iekārtu nomaiņu un utilizāciju:
  • tikai 1 uzņēmumam ir izstrādāts iekārtu nomaiņas un utilizācijas plāns, nodrošināti finanšu līdzekļi,
  • 4 uzņēmumi ir izstrādājuši iekārtu nomaiņas plānu, bet finanšu līdzekļi nav nodrošināti,
  • 18 uzņēmumi nav uzsākuši iekārtu nomaiņas plāna izstrādi,
  • no visiem uzņēmumiem 14 būtu interese nodot iekārtas utilizācijai projekta 2. posmā.
Kā galvenie iemesli, kādēļ nav uzsākta nomaiņas un utilizācijas plāna izstrāde, tiek minēti informācijas trūkums par utilizācijas iespējām un izmaksām, kā arī finanšu līdzekļu trūkums. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, tiek norādīti sekojoši šķēršļi, kas varētu kavēt prasības izpildi noteiktajā termiņā:
  • finanšu līdzekļu trūkums,
  • utilizācijas iespēju trūkums Latvijā,
  • nav izveidota centralizēta šo bīstamo atkritumu savākšanas sistēma;
  • netiek piešķirts valsts / Eiropas Savienības finansējums iekārtu utilizācijai,
  • minēti arī uzņēmuma reorganizācija, bankrota procedūras uzsākšana.
Kopējais uzņēmumu skaits, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, ieskaitot projekta dalībniekus, šobrīd jau sasniedz 84. Nākamā gada sākumā projekta ietvaros tiks uzsākta atbalsta sistēmas uzņēmumiem izveidošana, lai atvieglotu PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanu, kā arī lai veicinātu šo darbību izpildi noteiktajā termiņā. Atbalsta sistēmas ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanai, kā arī tiks piedāvāta iespēja nodot iekārtas utilizācijai projekta 2.posmā, uzņēmumiem pašiem sedzot ar to transportēšanu un utilizāciju saistītas izmaksas. Paredzams, ka 2007.gada pavasarī tiks rīkots seminārs uzņēmumiem, kurā tiks sniegta nepieciešamā informācija par PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanu.


drukāt lapu