lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2007 / VIF2007/4

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2007/4

Iepirkuma publicēšanas datums: 2007. gada 21. februāris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Fonda 10 gadu pasākuma organizēšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2007. gada 28. februāris plkst. 17:00

norāde:

Fonda 10 gadu pasākuma organizēšana

Samaksas kārtība:

10% avanss un 90% pēc pakalpojuma

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Fonda 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšana:
 • plānotais viesu skaits: aptuveni 300 pašvaldību un uzņēmumu, kā arī Fonda sadarbības partneru vadošie darbinieki no visas Latvijas
 • pasākuma norises laiks: vienas ceturtdienas vai piektdienas vakars laika posmā no 2007. gada aprīļa beigām līdz maija beigām
 • pasākuma norises vieta:
  • Mazā ģilde, Melngalvju nams vai līdzīgas kvalitātes, komforta un noformējuma telpas
  • netradicionāla vieta – Rīgas rajona robežās, bet, tad ir jānodrošina vietas dekorācija, ieturot vides stilu, kā arī nepieciešamības gadījumā transportēšanas pakalpojumus
 • vēlamais pasākuma scenārija uzmetums: viens (divi) vakara vadītāji, kas ambient (mierīgās/dabas) mūzikas noskaņojumā 2-3 stundu laikā iziet cauri visām 5 dabas "stihijām" - GAISS, ŪDENS, ZEME, UGUNS un CILVĒKS. Pārtraukumos tiek paredzēta iespēja apsveikumiem. Pēc piecu "stihiju" apspēlēšanas ir paredzēts vakara bankets, kura laikā iespējamas arī papildus viktorīnas un atrakcijas. Turpmāk pēc vienas stundas sākās dzīvās grupas priekšnesums, kas atraktīvi mēģina iesaistīt publiku arī dejās. Vakara noslēgumā viesi saņem ar vidi saistītu dāvanu, ko prezentē vakara vadītāji.
 • plānotais pasākuma ilgums: sākot no plkst. 17 līdz 23
Piedāvājumā obligāti ir jāiesniedz:
 • detalizēts vakara scenārijs, kas apspēlē piecas "stihijas"
 • piedāvātā pasākuma norises vieta un laiks
 • 2006. gadā realizēto pasākumu saraksts (līdzvērtīgi pasākumi un iespējamās klientu atsauksmes) - iepirkumā netiek izskatīti tie pretendenti, kuri 2006. gadā nav noorganizējuši vismaz 5 līdzvērtīgus pasākumus
 • pasākuma organizēšanas tāme, kur ir norādīts:
  • detālā scenārija sagatavošanas un organizēšanas izmaksas
  • piedāvātie vakara vadītāji un to izmaksas (vakara vadītāji vadītu pasākumu no sākuma līdz ballei)
  • piedāvātas grupas (mūziķu) un to izmaksas - jānorāda konkrētas piedāvātas grupas un to spēlēšanas ilgums
  • DJ vai sintezātora spēlētāja izmaksas (ambient mūzikai un fona mūzikas nodrošināšanai)
  • pasākuma norises vietas nomas izmaksas (ja pasākums notiek ārpus telpām – papildus aprīkojuma izmaksas)
  • pasākuma vietas tehniskā nodrošinājuma izmaksas, detāli norādot gaismu, skaņu izmaksas un plānoto skaitu un izvietojumu (ja ir izvēlēts "netradicionāla" pasākuma vieta, tad papildus ir jānorāda arī citas izmaksas, kas ir iekļautas)
  • interjera dekoratīvo elementu izveides izmaksas, kas simbolizētu gan vidi gan arī Fonda līdzšinējo darbību (krāsoti maketi ar katlu māju, ūdenstorni, izgāztuvi u.c. - aptuveni 6-8 maketi)
  • telpu vides noformējums, kas piemēram varētu ietvert gan zaļus kociņus, gan plūstošu ūdeni, gan degošas lāpas, gan cilvēku maketus)

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:
3
Uzvarētājs:
SIA "Aģentūra DECENTA"
Līgumcena:
Ls 9 840.00 plus PVN Ls 1 771.20


drukāt lapu