100 tonnas kondensatoru, kuri satur bīstamu ķīmisku vielu, tiek izvestas iznīcināšanai uz Vāciju

2007.gada 13.jūnijā tiks pabeigta pirmo 100 tonnu bīstamu ķīmisku vielu – polihlorētos bifenilus (PHB) – saturošu iekārtu izvešana no Gardenes bīstamo atkritumu novietnes . Nepilna gada laikā savāktas jau 100 tonnas PSRS un Austrumeiropā ražoto kondensatoru, kuri satur PHB un kuri pārsvarā tiek izmantoti ražošanas uzņēmumos. Iekārtu iznīcināšana tiek organizēta un nodrošināta ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda (Global Environmental Facility) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros. Partneri projektā ir Vides ministrija, SIA "Vides investīciju fonds", kā arī Valsts vides dienests.

Polihlorētie bifenili ir noturīgas organiskās piesārņojošās vielas, kas gadu desmitiem var uzkrāties vidē, radot būtisku kaitējumu. Tās ir bīstamas cilvēka veselībai un var, piemēram, izraisīt nervu sistēmas bojājumus, vēzi, radīt iedzimtus defektus, auglības problēmas. Nav nepieciešams nonākt tiešā saskarē ar šo vielu, lai rastos veselības problēmas. Piemēram, ja tiek izlieta PHB saturoša eļļa, vai arī tiek pamestas PHB saturošās iekārtas vai pārstrādātas metāllūžņos, eļļa un piesārņotie metāli nonāk vidē (augsnē, ūdenī). Vēlāk šī viela nonāk cilvēka organismā un var izraisīt nopietnas veselības problēmas.

Projekta ietvaros savāktās pirmās 100 tonnas tiks transportētas iznīcināšanai uz Vāciju, tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju veikt PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Līdz ar to būs pabeigts Projekta 1.posms, bet nākamā gada pavasarī tiek plānots Projekta 2.posms, kura ietvaros paredzēts iznīcināt vēl vismaz 120 tonnas PHB saturošu iekārtu.

Projektā šobrīd piedalās 12 uzņēmumi. Lai veicinātu arī pārējo uzņēmumu rīcībā esošo PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu, šī gada jūnijā notiek sarunas par dalību Projektā ar pārējiem uzņēmumiem, kuru rīcībā, saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem, ir PHB saturošas iekārtas. Uzņēmumiem, kuri apliecinās gatavību nodot iekārtas iznīcināšanai Projekta ietvaros, būs jānodrošina šo iekārtu nogādāšana norādītajā pagaidu uzglabāšanas vietā Latvijā līdz nākamā gada pavasarim, savukārt Projekta ietvaros tiks organizēta iekārtu transportēšana un iznīcināšana, pilnībā vai daļēji sedzot ar to saistītās izmaksas.

PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas tika ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1987.gadam. Visizplatītākie iekārtu tipi, kas satur PHB, ir KC, LKC, KM un KЗ tipa kondensatori, un THЗ, ТНЗП, ТНР un ТНРУ tipa transformatori. Iekārtu vidējais ekspluatācijas ilgums ir 25 gadi, un lielākajai daļai izmantoto iekārtu tas jau ir sasniegts vai pārsniegts, tādēļ jāsāk plānot šo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana. Pēc to demontēšanas iekārtas ir uzskatāmas par bīstamajiem atkritumiem un tās ir atbilstoši jāiznīcina.

Saskaņā ar Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, kā arī MK noteikumiem 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139 „Par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu” , PHB saturošās iekārtas ir jāizņem no saimnieciskās aprites un jāiznīcina līdz 2010.gada 31.decembrim . Saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem, Latvijā ir apmēram 500 tonnas šo bīstamo ķīmisko vielu saturošu iekārtu. Tomēr jāatzīmē, ka patiesais Latvijā esošo PHB saturošu iekārtu skaits varētu būt ievērojami lielāks, nekā vēsta oficiālie dati, tāpēc inventarizācija vēl tiek turpināta un patreiz tiek apsekoti vēl papildus 250 uzņēmumi.

Uzņēmumiem, kuri izmanto PSRS un Austrumeiropas valstīs ražotos kondensatorus un transformatorus, vajadzētu pārbaudīt, vai to rīcībā esošās iekārtas satur PHB. Informāciju par PHB saturošu iekārtu tipiem var uzzināt Valsts vides dienesta mājas lapā (www.vvd.gov.lv sadaļa "Dokumenti > Metodika"). Gadījumā, ja uzņēmumam ir PHB saturošas iekārtas, par to ir jāziņo attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai pārvaldei. Par iespējām nodot iekārtas iznīcināšanai Projekta ietvaros, jāsazinās ar ANO Projekta vadītāju (ieva.bela@undp.riga.lv).