lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Diskutē par atjaunojamās enerģijas kopienu izveidi un pārvaldību

Labās prakses pieredze pašvaldības iniciētu (virzītu) enerģijas kopienu izveidē un pārvaldībā un šādas pieredzes elementi, kas noderīgi Latvijā, bija 2022. gada 6. oktobrī notikušās COME RES projekta tematiskās sanāksmes pamattēma.

 

Tikšanās ievaddaļā projekta vadītāja Aija Zučika, Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve, dalībniekus iepazīstināja ar projekta norisi un sasniegumiem.

Ir sagatavoti un aktualizēti galvenie projekta ziņojumi par atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) izveides un darbības tehnisko, institucionālo un politisko ietvaru vietējā, valsts un Eiropas līmenī, par AEK potenciālu, juridiskajām formām un darbības modeļiem, AEK labās prakses piemēriem, pirms tam veicot to padziļinātu analīzi. Ziņojumi ir sagatavoti arī par AEK virzošajiem faktoriem, attīstības šķēršļiem un iespējamiem finansēšanas instrumentiem.

Ir pabeigts darbs arī pie politikas pārskatiem un faktu lapām, kas ļauj labāk izprast AEK iespējas atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas paplašināšanā, pašvaldības un citu AEK ieinteresēto pušu līdzdalības iespējas.

Vēl sadarbībā ar Eiropas enerģijas kooperatīvu federāciju Rescoop.eu ir izstrādāta un ikvienam interesentam pieejama Enerģijas kopienu platforma: https://energycommunityplatform.eu/, kas ir “vienas pieturas” risinājums jeb “atbalsta rīks” visam, kas saistīts ar AEK enerģiju. Platformā ir pieejami daudz noderīgu padomu un resursu, kas var palīdzēt iedzīvotājiem izveidot enerģētikas kopienas.

Šajā platformā līdz COME RES projekta beigām nākamā gada februārī tiks iekļauts AEK ilgtspējas novērtēšanas rīks, ko izstrādājis inženierzinātņu maģistrs Roberts Lagzdiņš.

Aijas Zučikas Prezentācija

Tiešsaistē ar kolēģiem Itālijā, kas ir viena no COMES RES dalībvalstīm, tematiskās sanāksmes dalībniekiem bija iespēja uzklausīt informāciju no pirmavota par AEK izveidi un pārvaldību Itālijas pilsētā Maljano Alpi. Šajā pilsētā šovasar (no 27. līdz 30. jūnijam) COME RES projekta ietvaros viesojās Latvijas pašvaldību, nevalstiskā sektora un valsts institūciju pārstāvji.

Itālijas kolēģu raksturotie AEK izveides soļi un pušu savstarpējā komunikācija, AEK saražotās enerģijas datu pārvaldība, izmantojot digitālo platformu, kas sekmē elektroapgādes sistēmu efektīvu noslodzi, AEK darbības iekļaušana pašvaldību attīstības dokumentos - varētu būt tie Vidusjūras valsts pieredzes elementi, kas noderīgi arī Latvijā.

Pašvaldību iesaistes jautājumus, kas būtu jārisina, lai AEK veiksmīgi veidotos arī Latvijā, ņemot vērā Maljano Alpi pieredzi, sanāksmes dalībnieki vērtēja un komentēja secīgi notikušajā diskusijā.

Diskusijas divās grupās izteiktās atziņas ir apkopotas un tiks izmantotas, lai pilnveidotu COME RES projekta ietvaros topošās vadlīnijas Latvijas pašvaldību un citu pušu sadarbībai AEK izveidē un pārvaldē.

Lai diskusija norisinātos iespējami veiksmīgāk, pirms tam Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieks, projekta “COME RES” eksperts Ivars Kudreņickis dalībniekus iepazīstināja ar metodoloģiju, kā interesējošos jautājumus labāk vērtēt.

Ivara Kudreņicka prezentācija

Semināra otrajā daļā Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, energopārvalnieks Valdis Ratniks klātesošos iepazīstināja ar aģentūras līdzšinējo pieredzi, sniedzot atbalstu uzņēmējiem, individuālo māju īpašniekiem un citiem interesentiem saules paneļu izmantošanā. Līdz ar to aģentūrā ir uzkrāta laba konsultāciju, tehnisko aprēķinu, dokumentu paraugu sagatavošanas un cita atbalsta pieredze, kas turpmāk varētu noderēt arī AEK izveidē un pārvaldībā.

  

Lai šo potenciālu izmantotu, kā uzsvēra V. Ratniks, vēl ir daudz neskaidrību normatīvos, kuru izstrāde Latvijā turpinās. Taču aģentūra jau tagad plāno aktīvi iesaistīties AEK dibināšanā un konsultēšanā, tikko šis process sāksies.

Valda Ratnika prezentācija

Inženierzinātņu maģistrs Roberts Lazdiņš savukārt prezentēja AEK ilgtspējas novērtēšanas modeli, kas pēc varētu kļūt par efektīvu palīgu investoriem un potenciālajiem AEK dibinātājiem un dalībniekiem.

Autors skaidroja, kā, ievadot jebkuru uzstādīto jaudas lielumu PV paneļiem un kopā ar citiem ieejas datiem, modelis aprēķinās visus izejas datus.

Roberta Lazdiņa prezentācija

Šo modeli vēl autors un viņa sadarbības partneri turpinās pilnveidot. Ilgtspējas vērtēšanas rīku būs iespējas pielāgot arī vēja enerģijas iekārtām.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu