lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / Enershare projektā saņemti 8 miljoni eiro liels atbalsts pirmās kopīgās Eiropas enerģētikas datu telpas izveidošanai

  •       Enerģijas koplietošanas projektā Enershare tiks izveidota un ieviesta unikāla, pirmā šāda veida kopīga Eiropas enerģētikas datu telpa, kas ievērojami veicinās enerģētikas transformāciju un digitalizāciju gan pašas enerģētikas nozares, gan arī starpnozaru līmenī.
  •       Projekts ļaus izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus datu koplietošanai, un tā mērķis būs izveidot vienotu tirgu enerģētikas aktīviem, tostarp enerģētikas un skaitļošanas aktīviem, enerģētikas datiem, enerģētikas pakalpojumiem, lai tos varētu reāli un droši koplietot, kā arī veikt datu apmaiņu starp dažādām nozarēm Eiropas Savienībā.
  •       Kopīgā Eiropas enerģētikas datu telpa nodrošina privātajiem patērētājiem, ieinteresētajām personām no enerģētikas uzņēmumiem un ar enerģētiku nesaistītiem uzņēmumiem, regulētiem tirgus dalībniekiem un sabiedriskajam sektoram piekļuvi lieliem, pašlaik izklaidus esošiem enerģētikas datu apjomiem, kontroli pār šiem datiem, to koplietošanu un atkārtotu izmantošanu, darot enerģētikas nozari drošāku un ilgtspējīgāku.  

Lisabona, 2022. gada 9. novembris – starptautisko līderu un tirgus virzītāju konsorcijs no enerģētikas nozares un zinātnes aprindām ir uzsācis Enershare projektu, ko 8 miljonus eiro apjomā finansē Eiropas Komisija.Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un atsauces vajadzībām ieviest pirmo šāda veida kopīgo Eiropas enerģētikas datu telpu, kā arī nodrošināt daudzus uz datiem balstītus horizontālo vērtības ķēžu pakalpojumus tur, kur saskaras enerģētika, citas nozares un datu vērtības veidošanas ķēdes, lai nodrošinātu uz patērētājiem vērstu un līdzdalībā balstītu enerģētikas sistēmu, kuras pamatā ir dati. Enershare paātrinās enerģētikas nozares digitalizāciju, modernizējot dažādus tehnoloģiskos pamatelementus, tostarp sadarbspēju, uzticēšanos, datu vērtības veidošanu un pārvaldību. Projekts atbilst Eiropas mērķim izveidot kopīgu Eiropas enerģētikas datu telpu, kā paziņots Eiropas datu stratēģijā.

Svarīgākā Enershare koncepcija ir izveidot un demonstrēt kopīgu Eiropas enerģētikas datu telpu, kas nodrošinās uzticamus, drošus un suverenitāti cienošus godīgas konkurences apstākļus enerģētikas datu koplietošanai un šo datu apmaiņai starp ieinteresētām personām no enerģētikas un citām nozarēm; projekts arī aptvers divus nozīmīgus pīlārus: “enerģētikas sektora iekšējo” datu telpu, kuras mērķis ir izveidot un demonstrēt uzticamu datu apmaiņu “elektrības nozarē” un “visā enerģētikas nozarē”, un “starpnozaru” datu telpu, kuras mērķis ir projektēt, operacionalizēt un ES līmenī saskaņot ārpus enerģētikas nozares esošos un starpnozaru tehnoloģiskos faktorus uzticamai, drošai datu apmaiņai, kurā tiek ievērota suverenitāte. Tāpēc projekts darbosies kā ievērojams stimuls attīstībai enerģētikas nozarē un nodrošinās, ka tā ir pilnībā ilgtspējīga, ļaujot privātajiem patērētājiem, ieinteresētajām personām no enerģētikas un citām nozarēm, kā arī regulētajiem tirgus dalībniekiem darīt pieejamus savus enerģētikas datus, aktīvus un pakalpojumus. Viņi arī varēs piekļūt lieliem pašlaik fragmentētu un izkliedētu datu avotiem, tos koplietot un lietot atkārtoti, izmantojot uz datiem balstītus horizontālo vērtību ķēžu pakalpojumus un digitālos dvīņus dažādiem ar enerģiju saistītiem mērķiem.

“Ir steidzami jāvirzās uz priekšu, lai attīstītu kopīgu Eiropas enerģētikas datu telpu. Viena no galvenajām darbībām, kas izklāstīta EK ieteikumā par energosistēmu integrāciju, ir racionalizēt un izvērst Enerģētikas digitalizācijas rīcības plānu, kas varētu paātrināt digitālo risinājumu īstenošanu kopā ar labāk integrētu energosistēmu, izmantojot netraucētu un sadarbspējīgu, uz datiem balstītu mijiedarbību starp ieinteresētajām personām no enerģētikas un citām nozarēm. Šādam milzu pieprasījumam pēc informācijas ir vajadzīgas jaunas koncepcijas, arhitektūras, risinājumi, pārvaldības un uzņēmējdarbības modeļi, kas piemēroti enerģētikas jomai un ļauj ieinteresētajām personām no enerģētikas un citām nozarēm efektīvi koplietot datus, uzticēties tiem un veikt datu apmaiņu”, – saka Dr. Masimo Bertončīni [Massimo Bertoncini], Enershare projekta koordinators, ENGINEERING pētniecības un attīstības programmas direktors digitālās enerģētikas jomā.

 

Spēkus apvieno trīsdesmit viens konsorcija dalībnieks

 

Projektā Enershare, kuru vada uzņēmums “ENGINEERING, kas ieņem nozīmīgu vietu digitālajā transformācijā, piedalās trīsdesmit viens konsorcija partneris no Francijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas, Spānijas un Vācijas,  Tās ir starptautiskas organizācijas, kas pārstāv enerģētikas nozari, citas attiecīgās nozares, pētniecības institūti un mācību iestādes, kā arī atvērtā koda digitālās transformācijas pakalpojumu un dažādu analītisko pakalpojumu sniedzēji enerģētikā: Asm Terni S.p.A, Basku zemes enerģijas klasteris, Comsensus, Depa Commercial, Electricite De France, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Eles, Emotion,Engie,Envirodual, European Dynamics Luxembourg, European Dynamics, FIWARE nodibinājums, Fortum, Fraunhofer-Gesellschaft, Hine Renovables, INESC TEC, Starptautiskā Datu telpu asociācija, Komunalno Podjetje Velenje, Atēnu Valsts tehniskā universitāte, Nokia, R&D Nester, RWTH Aachen, Smart Energy Lab, Smart Innovation Norway, Tecnalia Research and Innovation Foundation, Latvijas Vides investīciju fonds, TNO, Trialog.

 

Savietojamība, uzticamība, datu vērtība – trīs inovatīvi līmeņi enerģētikas nozares digitalizācijai

Nākamajos trīs gados projekta konsorcijs izstrādās un atsauces vajadzībām ieviesīs vienotu enerģētikas datu telpu, kurā tiks izmantotas Starptautiskās Datu telpas asociācijas (IDSA) un Eiropas Mākoņdatošanas iniciatīvas GAIA-Xradītās arhitektūras. Tas ļaus izveidot godīgas konkurences apstākļus datu koplietošanai ar mērķi izveidot vienotu datu tirgu, kurā nozares varēs šos datus kopīgi lietot un reāli un droši dalīties un apmainīties ar tiem Eiropas Savienībā. Tādējādi privātās un sabiedriskās struktūras var pilnībā kontrolēt savu ģenerēto datu izmantošanu, un gan uzņēmumi, gan sabiedriskais sektors var bez grūtībām piekļūt lielam un ļoti kvalitatīvam datu masīvam. Enershare koncepcijas pamatā ir trīs līmeņi:

  1.    Savietojamība un datu telpas tehnoloģiskie pamatelementi – domājot par ES datu stratēģiju, kurā atzīts, ka datu telpām jābūt savstarpēji savienotām un sadarbspējīgām, Enershare sasniegs galveno enerģētikas datu telpas uzdevumu, kurā ir divi būtiski svarīgi virzieni: pirmkārt, nodrošināt savietojamību starp elektroenerģiju un citiem ar elektrību nesaistītiem nesējiem, piemēram, siltumenerģiju vai gāzi, un, otrkārt, savietojamību starp enerģiju un citām jomām, piemēram, ēkām, mobilitāti, ūdeni, veselību vai finansēm. Abi virzieni tiks veiksmīgi īstenoti, attīstot un nodrošinot standartizējamas un atvērtas, sadarbspējīgas saskarnes un API tur, kur elektroenerģija mijiedarbojas ar citām enerģētikas nozarēm un ar enerģiju nesaistītām nozarēm, kā arī izmantojot atvērtos standartus, piemēram, FIWARE ETSI Context broker, SGAM, CIM, SAREF.
  2.      Uzticēšanās un suverenitāte datu apmaiņas kultūrā – Enershare balstīsies uz IDSA un GAIA-X konceptuālajām arhitektūrām un iekļaus IDSA konektoru datu sniedzēju un datu patērētāju uzticamības un suverenitātes veidošanai enerģētikā un funkcionalitāšu pielāgošanai, piemēram, federatīvās identitātes pārvaldībai un datu izmantošanas politikas definēšanai. Projektā arī tiks pielāgoti blokķēdes risinājumi, lai palielinātu uzticēšanos starp ieinteresētajām personām un datu telpas operatoriem vai īpašniekiem. Tas ļaus nodrošināt uzticamu un pilnīgi suverēnu datu kopīgu izmantošanu un apmaiņu, nodrošinot datu īpašniekiem pilnīgu kontroli pār saviem datiem.
  3.      Datu pārvaldības mehānismi un datu vērtību kopums – datu vērtības ķēdes aktīvi, tostarp datu avoti, datu pakalpojumi, skaitļošanas infrastruktūras un datu glabāšanas resursi, tiks novērtēti, apmainīti un savstarpēji kompensēti finansiālā un nefinansiālā veidā, izmantojot digitālo blokķēdi un uz viediem līgumiem balstītu tirgu ar dažādiem enerģijas resursiem, aktīviem un pakalpojumiem. Piemēram, tā var būt enerģētikas datu apmaiņa pret enerģijas pārpalikumu, atjaunojamiem aktīviem, viedo māju elastīguma aktīvu uzturēšanu sociālās palīdzības vai aprūpes dienestiem mazaizsargātām personām, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem. Enershare datu vērtības kopuma izstrāde un izmantošana palielinās individuālo enerģijas patērētāju līdzdalību enerģētikas datu apmaiņā, pamatojoties uz iespēju novērtēt datus un nefinansiālu kompensāciju.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

ENERSHARE projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020” finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 101069831.

Projekta mājas lapa:

Enershare | The Energy Data Space for Europe

 drukāt lapu