lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Sniedz pārskatu par aktuālo un līdz šim paveikto projekta kontekstā

Energokopienu tiesiskā regulējuma aktualitātes Latvijā, mikroģeneratoru pieslēgšanas nosacījumi, inovatīvi risinājumi enerģētiskās nabadzības mazināšanai, atbalsta shēmu energokopienām novērtējums partnervalstīs - šiem un arī citiem svarīgiem tematiem bija veltīts COME RES projekta seminārs, kas notika 24. novembrī, Rīgā.

 

Tikšanās ievaddaļā projekta vadītāja Aija Zučika, Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve, dalībniekus iepazīstināja ar projekta kontekstā paveikto.

Ir sagatavoti  un aktualizēti galvenie ziņojumi par atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) izveides un darbības tehnisko, institucionālo un politisko ietvaru vietējā, valsts un Eiropas līmenī, par AEK potenciālu, juridiskajām formām un darbības modeļiem, AEK labās prakses piemēriem, pirms tam veicot to padziļinātu analīzi.

Ziņojumi ir sagatavoti arī par AEK virzošajiem faktoriem, attīstības šķēršļiem un iespējamiem finansēšanas instrumentiem.

Ir pabeigts darbs pie politikas pārskatiem un piecām faktu lapām, kas ļauj labāk izprast AEK iespējas atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas paplašināšanā, pašvaldības un citu AEK ieinteresēto pušu līdzdalības iespējas.

Darbs šobrīd turpinās pie faktu lapas, kas atspoguļos AEK Ieinteresēto pušu aptaujas rezultātus.

Sadarbībā ar Eiropas enerģijas kooperatīvu federāciju Rescoop.eu ir izstrādāta un ikvienam interesentam pieejama Enerģijas kopienu platforma: https://energycommunityplatform.eu/,  kas ir “vienas pieturas” risinājums  jeb “atbalsta rīks” visam, kas saistīts ar AEK enerģiju.

Platformā ir pieejami daudz noderīgu padomu un resursu, kas var palīdzēt iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un citām mērķgrupām izveidot enerģētikas kopienas.

Līdz projekta beigām vēl paredzēts sagatavot politikas rekomendācijas AEK attīstības veicināšanai ES, partnervalstu nacionālajā un reģionu līmenī (Politikas pārskats).

Projekta noslēguma konference “Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstība Eiropā:

pieejama enerģija, vietējā īpašumtiesības, noturība” (Advancing renewable energy communities in Europe: Affordable energy, local ownership, resilience) notiks nākamā gada 31.janvārī, Brisele, Beļģijā.

Aijas Zučikas prezentācija

 

Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieks, projekta “COME RES” eksperts Ivars Kudreņickis dalībniekus iepazīstināja ar AE iesaistīto/ieinteresēto pušu

on-line aptaujas rezultāti COME RES valstīs

Ivara Kudreņicka prezentācija

 

2023. gada sākumā ir plānots pabeigt MK noteikumu izstrādi, kas nepieciešami, lai stātos spēkā šā gada vasarā pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā. Runa ir par noteikumiem, kas paredz neto uzskaites un neto norēķinu sistēmas kārtību, energokopienu reģistrēšanas kārtību, elektroenerģijas kopīgošanu un noteikumiem par valsts atbalsta iespējām. Par to semināra dalībniekus informēja Einārs Cilinskis, Ekonomikas ministrijas vecākais eksperts.

Ministrija šobrīd strādā pie nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un finansēšanas iespēju nosacījumiem energokopienu darbībai, primāri saules enerģijas jomā. No nākamā gada būs pieejams ES finansējums no kombinētā finanšu instrumenta - no atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšanas fonda. Latvijai no šā fonda saules enerģija u.c. AER tehnoloģiju attīstībai būs pieejami 23 490 000 EUR.

No šiem līdzekļiem elektroenerģijas ražošanas komersanti, pašvaldības, elektroenerģijas energokopienas un mājsaimniecības varēs saņemt atbalstu saules elektroenerģijas ražošanas iekārtu,  akumulācijas iekārtu un ar to darbību saistīto viedo risinājumu uzstādīšanai. Būs pieejams atbalsts arī zināšanu uzlabošanai un projektu sagatavošanai, kas ietver arī priekšizpētes darbus.

E. Cilinskis informēja, ka līdzfinansējuma iespējas AEK būs arī no Modernizācijas fonda līdzekļiem.

Šobrīd gan Ekonomikas ministrija, gan Vides un reģionālās attīstības ministrija strādā pie nepieciešamajiem dokumentiem un nosacījumu formulējumiem.

Eināra Cilinska prezentācija

 

Semināra turpinājumā  Edgars Matulis, akciju sabiedrības “Sadales tīkls” regulācijas lietu vadītājs, iepazīstināja ar mikroģeneratoru uzstādīšanas un darbināšanas, kā arī saražotās elektroenerģijas uzskaites un mērīšanas pašreizējo kārtību valstī - to zināt ir svarīgi arī AEK dibinātājiem un dalībniekiem.

Lai veiksmīgi darbinātu saules paneļus un citas AER mikroražošanas iekārtas, vispirms nepieciešams veikt esošā patēriņa datu analīzi, esošo elektroiekārtu pārskatīšanu, nepieciešamo jaudu aprēķinu.

Otrkārt, ir jānoskaidro būvvaldes prasības, visbeidzot, jāsaņem Sadales tīklu atļauja.

Saules paneļus un  citas mikroražošanai nepieciešamās iekārtas ir jāuzstāda sertificētiem speciālistiem.
Edgara Matuļa prezentācija

 

Kā apvienot un ieinteresēt iedzīvotājus kolektīvās enerģijas iniciatīvās jeb, citiem vārdiem, AEK izveidē un darbībā, kas tad viņiem ļautu piekļūt enerģijai par pieejamu cenu, risinātu piemēram, enerģētiskās nabadzības jautājumus, sniegtu iespēju darboties enerģijas tirgū, pārejot no tradicionālajiem mazumtirgotājiem uz atjaunojamās enerģijas avotiem un/vai uz pašu ražošanu – par to pieredzē dalījās Elvis Ērmanis, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras projektu vadītājs.

Projekta POWERPOOR ietvaros, kurā iesaistījušas 11 Eiropas savienības valstis, arī Latvija, ir izstrādāti vairāki digitālie rīki, kas var veicināt AEK attīstību.

Viens no šādiem rīkiem, piemēram, pašvaldībām var palīdzēt identificēt, vai mājsaimniecība ir enerģētiski nabadzīga. Cits digitālais risinājums piedāvā lietotājiem mainīt līdzšinējos enerģijas patēriņa ieradumus, vēl cits - iegūt plašāku informāciju un priekšstatu par AEK finansēšanas iespējām, piemēram, pūļa finansējumu.

Elvja Ērmaņa prezentācija

 

Latvijas Lauku forums un Vācijas Vides fonds ir uzsākuši kopīgu energokopienu attīstības veicināšanas priekšizpētes projektu lauku teritorijās - par šāda projekta aktivitātēm Latvijā semināra dalībniekus informēja Ilvija Ašmane, Lauku foruma projektu vadītāja.

Līdz gada beigām visā valstī ir plānoti informējoši izglītojoši semināri un citi komunikācijas pasākumi.

Projekta ietvaros turpmāk AEK dibināšanā ieinteresētajām pusēm būs iespējams saņemt konsultācijas investīciju un finanšu, tehnoloģiju un iekārtu, juridiskajos, komunikācijas un citos jautājumos.

Ilvijas Ašmanes prezentācija

 

Par to, kā norisinās Eiropas Savienības Atjaunojamās enerģijas direktīvas 2018/2001/ES  (pārstrādāta redakcija, RED II)  un ES Direktīvas 2019/944/ES (par elektroenerģijas iekšējo tirgu) ieviešana COME RES projekta partneru valstīs, salīdzinošu novērtējumu prezentācijā sniedza Mikaels Krugs (Michael Krug), Berlīnes Brīvās Universitātes Vides politikas pētījumu centra pārstāvis

Abas iepriekš minētās ES direktīvas uzsver “atjaunojamās enerģijas kopienas” vai “iedzīvotāju energokopienas’’ nozīmi AER ieguvē un vides, ekonomisko un sociālo ieguvumu nodrošināšana saviem biedriem vai vietējām teritorijām.  

Veicot pamatīgu analīzi par to, kāds ir politiskais, juridiskais, ekonomiskais un dažādu atbalsta shēmu ietvars AEK deviņās Eiropas valstīs, viens no secinājumiem ir, ka direktīvu ieviešanas progress valstīs ievērojami atšķiras.

Lielākā daļa valstu ir guvušas labus panākumus direktīvu nosacījumu ieviešanā, taču neviena valsts nav izstrādājusi tādu sistēmu, kas pilnībā vai lielā mērā atbilstu RED II uzskaitītajām minimālajām prasībām attiecībā uz AEK.

Vislielāko progresu direktīvu definīciju, tiesību un iespējamo tirgus darbību ieviešanā ir panākusi Itālija, Beļģija (Flandrija) un Polija.

Partnervalstīs joprojām pastāv birokrātiski, tehniski, atbalsta un citi šķēršļi, kuru pārvarēšana ir turpmāko gadu uzdevums, lai abu minēto direktīvu prasības tiktu ne tikai pārņemtas dokumentos, bet arī ieviestas un izpildītas praksē.

Mikaela Kruga prezentācija

 

Semināra noslēgumā ar Eiropas enerģijas kooperatīvu federācijas izstrādāto un ikvienam interesentam pieejamo Enerģijas kopienu platformas https://energycommunityplatform.eu/ iespējām  iepazīstināja federācijas pārstāve Stavroula Pappa.

Platforma ir digitāls “vienas pieturas” risinājums  jeb “atbalsta rīks” visam, kas saistīts ar AEK enerģiju.

Platformā ir pieejami daudz noderīgu padomu un resursu, kas var palīdzēt ikvienam interesentam izveidot enerģētikas kopienu.

Stavroulas Pappas prezentācija

 

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/

 

 drukāt lapu