lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Jaunumi / Noderīga informācija LVAFA pieteikumu sagatavošanai

LVAFA projektu pieteikuma dokumentu paketes

Lai atvieglotu dokumentu sagatavošanas procesu, tika izstrādāta konkursa projektu pieteikuma dokumentu paketes Vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātēs:

Paketē ir norādīti visi iesniegšanai nepieciešamie dokumenti, ir daļēji aizpildīta iesniegumā norādāmā informācija (ar dzelteno krāsu ir iezīmēta informācija, kas ir jāmaina, bet ar sarkano - vietas, kur ir jāizvēlas kāds no variantiem, piemēram, pieteikumam pievienotais dokuments vai veicamā darbība), kā arī doti teksta paraugi pašvaldību apliecinājumiem.
 
Jāuzsver, ka izstrādājot projekta dokumentu paketi, Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību ieteicams iesniegt pašiem, lai būtu pilnīga pārliecība, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi tiešam nodokļu parādu nav. VID izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 10 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas LVAF administrācijā.
 
Iesniegums par sākotnējo projekta ieceri Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā
 
Lai iesniegtu pieteikumu LVAF “Ūdeņu aizsardzība” projektu aktivitātēm, projekta iesniegumam ir nepieciešams pievienot Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK) atzinumu par projekta ieceri vai apliecinājumu, ka projekta iesniedzējs ir iesniedzis Vides ministrijā iesniegumu par projekta ieceri.

Ja projekta iecere pirms tam nekad Vides ministrijā nav iesniegta, tad projekta ieceres forma ir:

  • jāaizpilda un jānokopē – nepieciešami 3 eksemplāri
  • jāiesniedz Vides ministrijas kancelejā:
- 1 eksemplārs paliek Vides ministrijā
- jāpalūdz uzlikt saņemšanas zīmogu uz atlikušajiem 2 eksemplāriem: 1 eksemplārs jāpievieno LVAFA iesniedzamo dokumentu paketei un 1 eksemplārs paliek pašiem
Ja projekta iecere ir jau iesniegta, tad jānovērtē vai projekta iecerē:
  • noradītās komponentes pilnībā atbilst vai vismaz pilnībā ietver LVAFA iesniedzamās komponentes – tad LVAFA iesniedzamo dokumentu paketei jāpievieno projekta ieceres un komisijas atzinuma kopijas
  • noradītās komponentes neatbilst LVAFA iesniedzamām komponentēm, tad jāiesniedz jauna iecere

Ja LVAF projektu konkursam iesniedz pieteikumus par vairākām projekta aktivitātēm, tad pietiek ar vienu projekta ieceri, kurā visas šis komponentes ir iekļautas. Katram pieteikumam pievieno atsevišķi projekta ieceres kopiju un atzinumu (ja tāds ir).

Ja iesniedz divus projektu pieteikumus ir nepieciešami 4 projekta ieceres eksemplāri:

  • 1 eksemplārs paliek Vides ministrijā
  • jāpalūdz uzlikt saņemšanas zīmogu uz atlikušajiem 3 eksemplāriem: 2 eksemplāri jāpievieno LVAF iesniedzamo dokumentu paketēm (katrai viens eksemplārs) un 1 eksemplārs paliek pašiem

Semināra "Ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošana un ieviešana" gaitā tika uzdoti vairāki dalībniekus interesējoši jautājumi par:

Semināra materiāli:

LVAFA izsludinātie projektu konkursi 2008. gadā
J. Rudzītis – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitāšu konkursa nolikumi 2008. gadam, pieteikšanās konkursam

R. Sadauskis – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Atbalsts projektu iesniegumu sagatavošanā un līdzfinansējuma nodrošināšanas iespējas.
I. Puriņa – Vides investīciju fonds

Vides kvalitātes uzlabošanai pieejamais finansējums 2007. – 2013. gadam un atbalstāmās aktivitātēs
J. Jansone – Vides ministrija

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma plānošanas struktūrshēma


 drukāt lapu