lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Papildus / Sabiedrības informēšana

Atbilstoši Vides investīciju fonda (Fonda) darbības stratēģijai, viens no Fonda galvenajiem darbības virzieniem ir sabiedrības informēšana par aktuālajiem ar sekmīgu vides projektu realizāciju saistītajiem jautājumiem.

Šī darbības virziena galvenās sastāvdaļas ir:

  • informatīvo semināru organizācija (tajā skaitā - ar projektu vietu apmeklējumiem)
  • specializētās interaktīvās vietnes www.videsrisinajumi.lv uzturēšana
  • vadlīniju sagatavošana projektu realizētājiem
  • Fonda speciālistu izbraukumi un konsultācijas

Savas pamatdarbības ietvaros, Fonds regulāri rīko reģionālos seminārus, tajā skaitā – ar izbraukumiem uz sekmīgi realizēto Projektu vietām, informējot sabiedrību par:

  • priekšnosacījumiem sekmīgai vides projektu īstenošanai
  • vides projektu plānošanas un realizācijas gaitu
  • finansējuma piesaistīšanas iespējām vides projektu realizācijai
  • pēcieviešanas monitoringu
  • citiem ar vides problemātiku saistītajiem aktuālākajiem  jautājumiem

Pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem tiek radīta iespēja regulāri iegūt vērtīgu informāciju gan no VARAM un Fonda speciālistiem, gan pašiem projektu īstenotājiem par katru no sekmīgi realizēta vides projekta īstenošanas etapiem.

Sabiedrības pilnvērtīgākai informēšanai par vides jautājumiem, 2010. gadā EEZ projekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā” ietvaros Fonds izstrādāja specializētu interneta vietni www.videsrisinajumi.lv, kurā vienviet apkopota visa ar vides problemātiku saistītā informācija.

Vadlīniju sagatavošana projektu realizētājiem ir viena no Fonda sabiedrības informēšanas darba sastāvdaļām. Fondā izstrādātajā "Projekta īstenošanas Ceļvedī" - vadlīnijās ES struktūrfondu līdzfinansēta ūdenssaimniecības (ŪS) sakārtošanas projektu īstenotājiem, izskatīti jautājumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība projektu finansējuma sakarā un tas palīdzēs labāk sagatavot projektus finansējuma piesaistei.

 drukāt lapu