Vides investīciju fonds uzsāk projekta SEAP PLUS īstenošanu

Vides investīciju fonds uzsāk projekta SEAP PLUS īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, tā īstenošanas periods līdz 2014. gada 30. septembrim.

Projekta mērķis - stiprināt Pilsētu mēru pakta idejas izplatību, veicinot pakta parakstošo iestāžu un atbalsta institūciju kvalitatīvo un kvantitatīvo kapacitāti.

Pilsētu mēru paktu iniciatīvai ir būtiska loma, lai sasniegtu ES Klimata un Enerģijas politikas uzstādītos mērķus 2020. gadam - paaugstināt energoefektivitāti un veicināt alternatīvo energoresursu izmantošanu. Neskatoties uz Pilsētu mēru pakta iniciatīvas pozitīvo ietekmi enerģijas resursu apsaimniekošanā, pašvaldības saskaras ar grūtībām kļūt par pakta dalībniecēm un iniciatīvas ietvaros izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus.

SEAP-PLUS projekta ietvaros ir izveidoti 6 projekta partneru pāri, lai nodrošinātu labās prakses un zināšanu pārnesi no pieredzējušajiem reģioniem uz pieredzi pārņemošajiem reģioniem. Vietējās pašvaldības tiks iesaistītas projekta aktivitātēs un pasākumus, tām tiks sniegta tehniska palīdzība ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu izstrādē un ieviešanā. Papildus tiks veidota sadarbība ar enerģijas apsaimniekošanā ieinteresētājām pusēm, lai nodrošinātu efektīvāku enerģijas datu uzskaiti un izmantošanu.

Projekta uzdevumi:

Latvijā SEAP PLUS projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās. Pašlaik Pilsētu mēru paktu Latvijā ir parakstījušas 10 pašvaldības, savukārt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus izstrādājušas 4.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

   ES programma "Intelligent Energy - Europe"

 

Projekta mājas lapa: