lv en
Home
Site map
Email

Login

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā / Jaunumi / Kopsavilkums 15.11.2012. sapulcei Baltic EcoMussel projekta ietvaros

Latvijas puses partneru: Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Ligita Laipeniece un SIA "Vides investīciju fonds" projektu vadītāja Zaiga Ozoliņa projekta CB58 Baltic EcoMussel ietvaros 2012.gada 15.novembrī tikās ar citu Latvijā īstenojamo ar Baltijas jūras attīstību saistīto projektu ieviesējiem. Tikšanās mērķis bija kopīgi izrunāt katra projekta un tajā iesaistīto partneru plānotos darbus un rezultātus.

Tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no Baltijas Vides foruma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides attīstības biedrības. Organizāciju īstenojamie un jau pabeigtie projekti saistīti ar Baltijas jūras resursu izmantošanu, akvakultūras attīstību un jūras telpisko plānošanu. Tikšanās laikā kolēģi uzzināja pamatinformāciju par katra projekta aktivitātēm un dalījās pieredzē, diskutējot par problēmām un iespējamajiem risinājumiem. Turpmākajā darbā projektu īstenotāji varēs izvairīties no projektos plānoto darbu pārklāšanās un, saskaņojot savstarpējās darbības, idejas un projektu rezultātus veiksmīgāk tos ieviest praksē.

Kā atzina Kurzemes Plānošanas reģiona projektu vadītāja Ligita Laipeniece, šādi pasākumi, kur vairāku projektu pārstāvji apmainās ar informāciju, pieredzi un zināšanām, ir jārīko biežāk un varbūt pat plašākā lokā, tādējādi ne tikai popularizējot projektus un tajos apkopoto informāciju, bet arī nodrošinot ilgtspējīgu attīstību konkrētajā jomā.

Nozīmīgākie secinājumi pēc tikšanās:

1)      būtu nepieciešams veidot ciešāku sadarbību starp atbildīgajām ministrijām (ZM, VARAM, EM), lai uzlabotu situāciju gan zinātnes un pētījumu attīstībā, gan vienotas politikas attīstībā saistībā ar jūras resursu izmantošanu un akvakultūru Latvijā;

2)      Latvijā būtu varāk jāatbalsta un jāstiprina pētniecība zivju resursu un jūras resursu izmantošanas jomā;

3)      steidzami būtu jārisina piekrastes piederības jautājums, kas pašreizējā ES plānošanas periodā ir par šķērsli ES fondu finansējuma investēšanai piekrastes teritorijā;

4)      būtu nepieciešams jūras piekrastes tuvumā attīstīt lēta siltuma avotus (pārstrādes, ražotnes), no kurām iespējams iegūt lētāku siltumu, kas labvēlīgākus apstākļus akvakultūras attīstībai krastā;

5)      nepieciešams valstisks skatījums uz akvakultūras kā nozares attīstību, jo Latvijā akvakultūrai šobrīd ir salīdzinoši nelieli ražošanas kopējie apjomi;

6)      akvakultūras attīstības iespējas ir jāparedz jūras telpiskajā plānojumā, noteikti jāseko līdzi un jāiesaistās jūras plānošanas procesā;

7)      ir nepieciešams atbalsts izpētei un izmēģinājumiem jūrā, lai pārbaudītu iespējamās tehnoloģijas gliemju audzēšanai Latvijas jūras teritorijā.

Vairāk informācijas par tikšanos skatīt protokolā.

Tikšanās tika organizēta Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam projekta CB58 „Baltic EcoMussel” ietvaros. Projektu īsteno Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra Zviedrijā, Kurzemes Plānošanas reģions un SIA Vides investīciju fonds Latvijā un „Novia” Augstskola Somijā. Projekta ilgums ir 24 mēneši, projekta aktivitātes turpināsies līdz 2013. gada decembrim. Projekta mērķis ir sekmēt gliemju audzēšanas kā komerciāli izdevīga zivsaimniecības virziena attīstību. Projekta laikā tiks apkopota informācija un izstrādāts pamatojums nozares ilgtspējīgai attīstībai Baltijas jūras reģionā.

Projektu 77,5 % apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta kopējais budžets ir 723 051.00 EUR.

 

Projektu finansē

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmā "INTERREG IV A Programme 2007-2013" ar ERAF atbalstu

 

Projekta mājas lapadrukāt lapu