Pretkorupcijas pasākumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Fonds) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9.punktu informē, ka Fondā ir veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

Fonds darbinieki un vērtēšanas komisijas locekļi nepieņem dāvanas, ir noraidoša attieksme pret labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanu un Fondā pakalpojumi ir pieejami bez jebkādas papildu motivācijas piedāvāšanas un došanas Fonda darbiniekiem! (Saskaņā ar Krimināllikuma 323. pantu par kukuļu piedāvāšanu draud kriminālatbildība)

Ziņo par krāpšanu vai korupciju!

Fonds aicina jebkuru personu ziņot par nelikumīgām vai aizdomīgām darbībām, t.sk. par  pārkāpumiem vai aizdomām par korupcijas un krāpšanas gadījumiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisiju kvotu izsolīšnas instrumenta projektu īstenošanā, rakstot uz  e-pastu: pasts@lvif.gov.lv vai rakstot vēstuli, kas adresēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija.

Informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanu Fondā lūdzam skatīt kontaktu sadaļā.

Iesniegumu likuma 9.pants paredz aizliegumu bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Izņēmums ir gadījums, kad likumā ir īpašs nosacījums, ka konkrētajā gadījumā iestādei šāda informācija ir jāizpauž.

Lūgums iesniegumā norādīt, ja iesnieguma iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti, kas atklāj viņa identitāti, tiktu izpausti. Ja iesniegumā netiks ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, Fonds tos ir tiesīgs izpaust, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Atbilstoši Iesniegumu likuma 4. un 5.pantam atbilde pēc būtības tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja Fonds konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav Fonda kompetencē, tas septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi. Ja tas ir lietderīgi, Fonds var septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Ziņotājs var arī vērsties: Kontaktinformācija
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

www.knab.gov.lv

Pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies!  https://atkrapies.lv/ 
Trauksmes cēlājs  https://trauksmescelejs.lv/