Aizdevumu izsniegšana

Finanšu pakalpojumi – apvienojot vietējos (Fonda pamatkapitāls) un ārvalstu finanšu resursus, Fonds atbalstīja videi draudzīgus pašvaldību un privātā sektora projektus, izsniedzot aizdevumus. Fonds ir sekmīgi piesaistījis starptautisko organizāciju (Piemēram, The Nordic Environment Finance Corporation, turpmāk – NEFCO) kredītresursus, neizmantojot valsts galvojumu. Piesaistītos resursus kopā ar Fonda paša resursiem (pamatkapitāls) izsniedza aizdevumos, un, aizdevumu atmaksas rezultātā atgūtos finanšu resursus atkārtoti izsniedza jaunos aizdevumos, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu vides uzlabojumu veidošanos, nepalielinot ieguldītā finansējuma faktisko apjomu.

Darbības virziena ietvaros Fonds izsniedza aizdevumus pašvaldībām un to komercsabiedrībām tādu vides projektu realizēšanai, kas rada pozitīvu ietekmi vides aizsardzības jomā, piemēram, nodrošinot emisiju samazināšanu (finansējot fosilo apkures katlu, vai neefektīvu cita veida apkures katlu nomaiņu pret efektīviem un videi draudzīgākiem apkures risinājumiem) un energoresursu patēriņa samazināšanu, vai apkārtējās vides piesārņojuma novēršanu, finansējot notekūdeņu un dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi. Fonda aizdevumu izsniegšanā tika ievēroti normatīvie akti, kas regulē valsts atbalsta piešķiršanas jautājumus, nosacījumi, lai neveidotos atbalsts komercdarbībai, vai atbalsts klasificētos kā atlīdzības maksājumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.