ESKO virziens

Fonds ir paredzējis un vēlas attīstīt ESKO sistēmu, kas citās valstīs ir būtisks instruments energoresursu ietaupīšanai, koncentrējot resursus publiskā sektora jomā, kurā ir nepieciešami jauni risinājumi energoefektivitātes prasību nodrošināšanai un izdevumu samazināšanai infrastruktūras uzturēšanas pozīcijās. Fondam jau iepriekš ir bijusi pieredze ESKO mehānismam līdzvērtīgā jomā, finansējot apgaismojuma nomaiņu Latvijas pašvaldībās, kur tika piemēroti ESKO sistēmai līdzīgi principi un nosacījumi. Fonds 2017.gadā uzsāka ESKO pilotprojektu īstenošanu publisko teritoriju apgaismojuma sfērā noslēdzot divas vienošanās ar pašvaldībām par publiskā apgaismojuma sakārtošanu to teritorijās. ESKO mehānisma pilotprojektu īstenošanai tiktu slēgti trīspusējie līgumi par publisko teritoriju apgaismojuma sistēmas uzlabošanu starp ESKO uzņēmumu, publiskās teritorijas apgaismojuma sistēmas uzturētāju (īpašnieku), un Fondu. Ņemot vērā pieredzi ar projektiem KPFI konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros, tiek prognozēts, ka publisko teritoriju apgaismojuma sfēras projekta vidējā izmaksu kopsumma varētu būt ap 200 000 eiro un projekta vidējais atmaksāšanās laiks 6-7 gadu robežās.

Rīcība tālākai ESKO mehānisma ieviešanai citu publiskās infrastruktūras projektu īstenošanai būs atkarīga no pilotprojektu publisko teritoriju apgaismojuma sfērā īstenošanas rezultātiem un pieredzes.

Par ESKO virziena attīstību interesi ir izrādījusi gan Latvijas Pašvaldību savienība, gan Ekonomikas ministrija, līdz ar to Fondam, ņemot vērā tās pieredzi dažādu vides projektu ieviešanā, ir iespēja kļūt par pilotorganizāciju, kas valsts mērogā uzsāk ESKO sistēmas attīstību vienā no pašvaldību atbildības jomām, radot pamatu turpmākai sistēmas attīstībai arī citās jomās. Jāņem vērā, ka CO2 emisiju samazināšana ir viena no galvenajām Eiropas Savienības un Latvijas prioritātēm vides aizsardzības jomā, bet ESKO mehānisms ir būtisks instruments kā sekmēt izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Kā sadarbības partneri ESKO sistēmas ieviešanai ir izvērtēti gan Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – ERAB), gan NEFCO nosacījumi, ņemot vērā, ka Fondam jau iepriekš ir bijusi sekmīga sadarbība ar NEFCO, bez valsts galvojuma aizņemoties finanšu resursus.

Iesaistoties ESKO sistēmas ieviešanā, Fonds neplāno ESKO uzņēmumiem piedāvāt atvieglotus finansēšanas nosacījumus, jo viens no plānotajiem Fonds finanšu resursu avotiem ESKO projektu finansēšanai būtu uz tirgus nosacījumiem no starptautiskajiem finansētājiem (ERAB, NEFCO utt.) piesaistīti kredītresursi.

Energoefektivitātes līgumi (Energy Performance Contracting – EPC) ļauj atjaunināt novecojušos īpašumus un sakārtot vidi, izmantojot ESKO uzņēmumu piedāvājumu. Energoefektivitātes līgumus jeb EPC iespējams izmantot arī valsts un pašvaldības ēku renovācijas projektiem. Latvijas vides aizsardzības fonds sadarbībā ar biedrību Passive House Latvija izstrādājis metodiskos norādījumus pašvaldībām un valsts tiešās pārvaldes iestādēm par energoefektivitātes pakalpojuma iepirkumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai (energoefektivitātes līguma paraugs).